23. listopadu 2023 v Praze i online

Making Human
Rights a Reality:

Implementace mezinárodních
lidskoprávních závazků na
vnitrostátní úrovni

Pod záštitou pana prezidenta Petra Pavla
uspořádala Kancelář vládního zmocněnce při Ministerstvu spravedlnosti ČR

Cíle konference

  • představit výstupy projektu Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP Zvyšování povědomí o judikatuře ESLP a dalších mezinárodních závazcích ČR v oblasti lidských práv

  • propojit různorodé vnitrostátní a mezinárodní aktéry, státní i nevládní, podílející se na implementaci mezinárodních lidskoprávních závazků a pojmenovat výzvy, kterým v praxi čelí

  • vyzdvihnout význam ochrany lidských práv pro právní stát a demokracii

o nás

Zastupujeme stát v řízení před mezinárodními lidskoprávními orgány a implementujeme jejich závěry

Kancelář vládního zmocněnce je součástí Ministerstva spravedlnosti a zastupuje Českou republiku v řízeních před Evropským soudem pro lidská práva, Evropským výborem pro sociální práva a lidskoprávními Výbory OSN.

Do agendy kanceláře kromě litigace spadá i zajištění implementace rozhodnutí těchto mezinárodních lidskoprávních orgánů na vnitrostátní úrovni.

Kromě toho usilujeme i o zvýšení povědomí odborné veřejnosti o našich mezinárodních závazcích v oblasti lidských práv a základních svobod a jejich účinné naplnění v praxi ze strany orgánů veřejné moci.

Kudy
do Opera?

Opero, Praha
do google mapy

Význam implementace
lidskoprávních závazků

Role výkonné, zákonodárné
a soudní moci

Hlídací psi lidských práv

Role mezinárodních orgánů

Řečníci

Kateřina Šimáčková (online)

Evropský soud pro lidská práva

Kateřina Šimáčková je soudkyní ESLP.

Předtím byla soudkyní Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu a advokátkou. Působila v Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (tzv. Benátské komise), Legislativní radě vlády a Výboru pro výběr soudců Soudu pro veřejnou službu Evropské unie. Je členkou vědecké rady právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze a Akademického sněmu Akademie věd ČR.

Svou publikační a pedagogickou činnost na katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně zaměřuje zejména na problematiku základních práv a svobod. Vedle řady odborných časopiseckých článku a učebnic je spolueditorkou a spoluautorkou knihy Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? a spoluautorkou knih  Évolution des rapports entre les ordres juridiques de l’Union européenne, international et nationaux, Lidská práva starších lidí,  Budoucnost státu?Lidská práva: (ne) smysl české politiky ?Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku, Komunistické právo, a knižních komentářů zákona o protiprávnosti komunistického režimu, Listiny základních práv a svobod a občanského zákoníku.  

Clare Ovey

Výbor ministrů Rady Evropy

Clare Ovey je vedoucí oddělení pro výkon rozsudků ESLP, kde působí od roku 2018.

Vystudovala práva na Newnhan College v Cambridge a stala se advokátkou. Po zkušenostech se soukromou praxí a prací v Komisi pro právo Anglie a Walesu začala v srpnu 1995 pracovat v Kanceláři Evropského soudu pro lidská práva. V roce 2015 přešla do sekretariátu Výboru ministrů, kde má na starosti především čtvrtletní zasedání Výboru ministrů, který dohlíží na provádění rozsudků Soudu žalovanými státy.  V roce 2018 začala pracovat v oddělení pro výkon rozsudků Soudu a od července 2020 je jeho vedoucí. Je spoluautorkou přední učebnice o systému Úmluvy z roku 2000.

Petr Konůpka

Kancelář vládního zmocněnce

Petr Konůpka je vládním zmocněncem pro zastupování ČR před ESLP.

Vystudoval právo na Univerzitě Karlově a na pařížské univerzitě Panthéon-Assas. Po stáži u Mezinárodního trestního soudu pro Rwandu zakotvil v kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP, kde se v roce 2013 stal zástupcem vládního zmocněnce. Je jedním z hlavních tvůrců klíčových projektů kanceláře v oblasti implementace Úmluvy na vnitrostátní úrovni: Zpravodaje KVZ, portálu Mezisoudy či Kolegia expertů k výkonu rozsudků ESLP. O judikatuře ESLP přednáší pro Justiční akademii a na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Vede autorský kolektiv vznikajícího komentáře k Evropské úmluvě o lidských právech.

Podcast Kanceláře vládního zmocněnce o mezinárodní judikatuře lidských práv